Người dân tiêm ngừa vaccine Covid-19 tại Nhà Thi Đấu Phú Thọ ngày 29/06/2021

Hình ảnh Tiêm vaccine Covid-19 tại Nhà Thi Đấu Phú Thọ ngày 29/06/2021