Hình ảnh cáp treo đỉnh núi Bà Đen Tây Ninh

Hình ảnh nhìn từ đỉnh núi Bà Đen Tây Ninh