Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn được gọi là Sakyamuni, là một nhà tu hành và nhà truyền giáo, người sáng lập ra Phật giáo. Ông xuất thân từ gia đình hoàng tộc Gautama của tiểu quốc Shakya ở vùng Kapilavastu. Tuy nhiên, ông sớm từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý để lên đường đi tìm chánh đạo. Sau 6 năm tu đạo, ông đạt được giác ngộ chính pháp vào năm 35 tuổi và giành tiếp 45 năm cho việc truyền bá, giảng dạy giáo lý Phật pháp trên khắp tiểu lục địa Ấn Độ.

Thích Ca Mâu Ni là tên gọi của Đức Phật Thích Ca, nghĩa là “Giác ngộ hoàn toàn”. Ông được coi là đạt tới giác ngộ để thành Phật. Giáo pháp của ông đặt nền tảng cho sự hình thành và phát triển của giáo lý đạo Phật ngày nay. Ông được tôn xưng là Bụt và là một trong những vị Phật có đóng góp rất lớn trong việc thành lập và phát triển Phật giáo hiện nay.